Header AdsTôi Yêu Bạn Hải Dương

Bài viết liên quan mới nhất - cũ hơn cùng label - chủ đề cho blogspot


Bài viết liên quan mới nhất - cũ hơn cùng label - chủ đề cho blogger.Bài viết liên quan mới cũ cùng chủ đề cho blogger.Tạo bài viết mới hơn và cũ hơn cùng chủ đề chp blogspot.Hướng dẫn cách thêm bài viết liên quan mới nhất - cũ hơn cùng label - chủ đề- nhãn cho blogspot

Điểm đặc biệt của tiện ích này là chia thành 2 cột. Bài viết liên quan giúp độc giả khi truy cập blog của bạn tiện theo dõi các chủ đề của bạn hơn thông qua danh sách các bài viết cũ và mới có cùng chủ đề.

Thủ thuật này rất hay nhưng có nhược điểm là chỉ sử dụng được với tags không có dấu. Hiện chưa có nhân tài nào khắc phục được nỗi này.
Ảnh minh họa: Bài viết liên quan mới nhất - cũ hơn cùng label - chủ đề cho blogspot

Cách thêm bài viết liên quan mới nhất - cũ hơn cùng label - chủ đề cho blogger -thủ thuật blogspot

Bước 1 :  Đăng nhập vào blog ==> Chọn mẫu (template) ==> Chọn chỉnh sửa HTML

Rồi dán đoạn code bên dưới vào trước thẻ ]]></b:skin>:
(Các bạn có thể down toàn bộ code về rồi dùng Notepad ++ để chỉnh sửa cho dễ nhớ sao lưu 1 bản để phòng bị lỗi code)


#related-posts-block ul{background:url(http://4.bp.blogspot.com/-iqXZWdVsK3I/Ud-_IS02N2I/AAAAAAAALm0/4Cnrexx2w30/s1600/bg_other_namkna-blogpot.jpg) repeat-x;margin:0px 0 0 0;padding:6px 0 0 0;list-style:none}
#related-posts-block li{margin:0 0 0 8px;background:url(http://2.bp.blogspot.com/-8qXJMKrYQAU/Ud-_WIn5wmI/AAAAAAAALm8/WEGH3vYIPdw/s1600/li_namkna-blogspot-com.png) 0 5px no-repeat;padding-left:15px}
#related-posts-block{line-height:1.5;margin:0 0;font-size:11px;color:#7c7b7b}
#related-posts-loading-text{font-size:12px;text-align:center;color:#002c28}
#related-newest-href{margin:10px 0 2px}#related-newest-title{font-size:12px;margin:5px 0 0 0;color:#033947}
#related-posts-block #related-newest-href a{font-size:12px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:#002c28}
#related-posts-block #related-newest-href a:hover{color:#00f}#related-older-href{margin:10px 0 2px}
#related-older-title{font-size:12px;margin:5px 0 0 0;color:#033947}
#related-posts-block #related-older-href a{font-size:12px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:#002c28}
#related-posts-block #related-older-href a:hover{color:#00f}
#related-posts-block > div {float: left;width: 48%;}


Bước 2 - Tìm thẻ 1 trong 4 thẻ sau:

Thẻ 1:
<div class='post-footer'>

Thẻ 2:
<div class='post-footer-line post-footer-line-1'>

Thẻ 3:
<div class='post-footer-line post-footer-line-2'>

Thẻ 4:
<div class='post-footer-line post-footer-line-3'>

Chú ý: là 1 trong 4 thẻ chứ không phải thêm vào cả 4 thẻ.

Thêm và sau 1 trong các thẻ trên đoạn code bên dưới:

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var showdate = true;
var max_post = 8;
//]]>
</script>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'><div id='post-labels-for-related' style='display:none'><b:if cond='data:post.labels'><b:loop values='data:post.labels' var='label'><data:label.name/><b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>,</b:if></b:loop></b:if></div><div id='post-timestamp-for-related' style='display:none'><data:post.timestampISO8601/></div>

<div id='post-timestamp-for-related' style='display:none'><data:post.timestampISO8601/></div>
<div id='related-posts-block'><div id='related-posts-loading-text'>Loading...<br/><img align='absmiddle' src='http://lh4.ggpht.com/_BTztXRwC9ik/S5SkPu7B3iI/AAAAAAAAAgI/UVi04d4jOP8/icon-star.gif'/></div><div id='related-newest-href'><div id='related-newest-title'/></div><div id='related-older-href'><div id='related-older-title'/></div></div></b:if>

<script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
function format(ptime){ 
 return ptime.substr(0,19);
}

function formatdate(d){
 var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
 var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];
 var m = parseInt(d.substring(5,7),10);
 for(var j=0; j<month.length;j++){
  if(m==month[j]){
   m = month2[j]; break;
  }
 }
 return d.substring(8,10) + "-" + m + "-" + d.substring(0,4);
}

function getRelatedNewestLinks(json){
 var entry = json.feed.entry;
 if(entry){
  for(var k=0;k<entry.length;k++){
   var li = document.createElement("li");
   if(showdate){
    li.innerHTML = "<a href='"+entry[k].link[4].href+"'>"+entry[k].title.$t+"</a>" + ' - <i>' + formatdate(entry[k].published.$t) +'</i>';
   }
   else {
    li.innerHTML = "<a href='"+entry[k].link[4].href+"'>"+entry[k].title.$t+"</a>";
   }
   if(!checkRelaxLinks("related-newest-href",entry[k].link[4].href)){
    document.getElementById("related-newest-href-ul1").appendChild(li);
    document.getElementById("related-newest-title").innerHTML = "<b>Các bài viết mới cùng chủ đề</b> ";
                                
   }
  }
 } else {
  document.getElementById("related-older-title").innerHTML = "<b>Không có bài viết mới nào cùng chủ đề</b>";
 }
}

function getRelatedOlderLinks(json){
 var entry = json.feed.entry;
 if(entry){
  for(var k=0;k<entry.length;k++){
   var li = document.createElement("li");
   if(showdate){
    li.innerHTML = "<a href='"+entry[k].link[4].href+"'>"+entry[k].title.$t+"</a>" + ' - <i>' + formatdate(entry[k].published.$t) + '</i>';
   }
   else {
    li.innerHTML = "<a href='"+entry[k].link[4].href+"'>"+entry[k].title.$t+"</a>";
   }
   if(!checkRelaxLinks("related-older-href",entry[k].link[4].href)){
    document.getElementById("related-older-href-ul2").appendChild(li);
    document.getElementById("related-older-title").innerHTML = "<b>Các bài viết cũ cùng chủ đề </b>";
   }
  }
 } else {
  document.getElementById("related-older-title").innerHTML = "<b>Không có bài viết cũ nào cùng chủ đề</b>";
 }
        document.getElementById("related-posts-loading-text").style.display = "none";
}

function createRelatedJson(min_or_max,cRJ_label,fcn_callback,cRJ_max){
 var script = document.createElement("script");
 script.src = "/feeds/posts/summary/-/"+escape(cRJ_label)+"?orderby=published&max-results="+cRJ_max+"&published-"+min_or_max+"="+escape(format(document.getElementById("post-timestamp-for-related").innerHTML))+"&alt=json-in-script&callback="+fcn_callback;
 script.type = "text/javascript";
 document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script);

}

function checkRelaxLinks(cid,clink){
 var check = false;
 var u = document.getElementById(cid);
 var a = u.getElementsByTagName("a");
 for(var i=0;i<a.length;i++){
  if(a[i].href==clink){
   check = true;
   break;
  }
 }
 var url = location.href.split(".html")[0]+".html";
 if(clink==url) check = true;
 return check;


function createRP(){
 var postLabel = document.getElementById("post-labels-for-related").innerHTML.split(',');
 var max_ = Math.round(max_post/postLabel.length);
 var ul1 = document.createElement('ul');
 ul1.id = 'related-newest-href-ul1';
 document.getElementById('related-newest-href').appendChild(ul1);
 for(var i=0; i<postLabel.length;i++){
   createRelatedJson("min",postLabel[i],"getRelatedNewestLinks",max_);
 }
 var ul2 = document.createElement('ul');
 ul2.id = 'related-older-href-ul2';
 document.getElementById('related-older-href').appendChild(ul2);
 for(var j=0; j<postLabel.length;j++){
   createRelatedJson("max",postLabel[j],"getRelatedOlderLinks",max_);
 }
        
}
createRP();
    //]]>
</script>

Chú ý:
  • var showdate = true; Nếu không muốn hiển thị ngày tháng đăng bài, bạn thay True thành False
  • var max_post = 8; Số bài viết hiển thị trong mỗi phần (Bài cũ và bài mới) của tiện ích

Chúc các bạn thành công !

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.