Header AdsTôi Yêu Bạn Hải Dương

Bài 21 – 22( 24 Bài Luyện Ngón Cơ Bản Phần I )VGTGuitar 24 Bài Luyện Ngón Cơ bản Phần I: Bài 21-22
Tempo: 120
Chậm: 2 nốt 1 nhịp
Lẹ: 4 nốt 1 nhịp
* Ngưới tập nên chọn một tốt độ thích hợp với khả năng hiện tại của mình, tốt độ ở đây chỉ dùng để làm ví dụ. Góp ý tốt độ 60-120.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.