Header AdsTôi Yêu Bạn Hải Dương

Sidebar bài viết mới nhất với CSS và jQuery

 Bài viết này mình sẽ hướng dẫn làm cách nào để thêm Sidebar bài viết mới đặt bên thanh bên của blog


Demo

Thực Hiện

Bước 1: Vào bố cục và thêm widget HTML/Javascript mới  tại vị trí thích hợp
Bước 2: Sử dụng code sau rồi lưu lại
<style scoped="" type="text/css">
ul.rcentside *{-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}
ul.rcentside{font:normal normal 11px Verdana,Geneva,sans-serif}
ul.rcentside,ul.rcentside li{margin:0;padding:0;list-style:none;position:relative}
ul.rcentside{width:100%;height:500px}
ul.rcentside li{height:24.5%;position:absolute;padding:0;width:49.5%;float:left;overflow:hidden;display:none}
ul.rcentside li:nth-child(1),ul.rcentside li:nth-child(2),ul.rcentside li:nth-child(3),ul.rcentside li:nth-child(4){display:block}
ul.rcentside img{border:0;width:100%;height:100%}
ul.rcentside li:nth-child(1){width:100%;height:49.5%;margin:0 0 2px;left:0;top:0}
ul.rcentside li:nth-child(2){left:0;top:50%}
ul.rcentside li:nth-child(3){left:50.5%;top:50%}
ul.rcentside li:nth-child(4){width:100%;left:0;top:75%}
ul.rcentside .overlayx,ul.rcentside li{-webkit-transition:all .4s ease-in-out;-moz-transition:all .4s ease-in-out;-o-transition:all .4s ease-in-out;-ms-transition:all .4s ease-in-out;transition:all .4s ease-in-out}
ul.rcentside .overlayx{width:100%;height:100%;position:absolute;z-index:2;left:0;top:0;background-image:url(http://1.bp.blogspot.com/-FtnGJHMcWH8/UIV3IE-aaJI/AAAAAAAAGHs/WvLypnWxg5A/s1600/linebg-fade.png);background-position:50% 50%;background-repeat:repeat-x}
ul.rcentside .overlayx,ul.rcentside img{border:4px solid #2E8DCE;-moz-border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px;border-radius:3px}
ul.rcentside li:nth-child(1) .overlayx{background-position:50% 25%}
ul.rcentside .overlayx:hover{-ms-filter:"progid:DXImageTransform.Microsoft. Alpha(Opacity=10)";filter:alpha(opacity=10);-khtml-opacity:0.1;-moz-opacity:0.1;opacity:0.1}
ul.rcentside h4{position:absolute;bottom:30px;z-index:2;color:white;margin:0;width:100%;padding:0 10px;line-height:1.5em;font-family:Georgia,Times,"Times New Roman";font-weight:normal}
ul.rcentside li:nth-child(1) h4,ul.rcentside li:nth-child(4) h4{font-size:150%}
ul.rcentside .label_text{position:absolute;bottom:10px;left:10px;z-index:2;color:white;font-size:90%}
ul.rcentside li:nth-child(2) .autname,ul.rcentside li:nth-child(3) .autname{display:none}
.buttons{margin:5px 0 0}
.buttons a{display:inline-block;text-indent:-9999px;width:15px;height:25px;position:relative}
.buttons a::before{content:"";width:0;height:0;border-width:8px 7px;border-style:solid;border-color:transparent #535353 transparent transparent;position:absolute;top:50%;margin-top:-8px;margin-left:-10px;left:50%}
.buttons a.nextx::before{border-color:transparent transparent transparent #535353;margin-left:-3px}
</style>
<div id="featuredpostside"></div>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.0/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">function FeaturedPostSide(a){(function(e){var h={blogURL:"",MaxPost:4,idcontaint:"",ImageSize:100,interval:5000,autoplay:false,loadingClass:"loadingxx",pBlank:"http://1.bp.blogspot.com/-htG7vy9vIAA/Tp0KrMUdoWI/AAAAAAAABAU/e7XkFtErqsU/s1600/grey.gif",MonthNames:["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"],tagName:false};h=e.extend({},h,a);var g=e(h.idcontaint);var d=h.MaxPost*200;g.html('<div class="sliderx"><ul class="rcentside"></ul></div><div class="buttons"><a href="#" class="prevx">prev</a><a href="#" class="nextx">next</a></div>');var f=function(w){var q,k,m,u,x,p,t,v,r,l="",s=w.feed.entry;for(var o=0;o<s.length;o++){for(var n=0;n<s[o].link.length;n++){if(s[o].link[n].rel=="alternate"){q=s[o].link[n].href;break}}if("media$thumbnail" in s[o]){u=s[o].media$thumbnail.url.replace(/\/s[0-9]+\-c/g,"/s"+h.ImageSize+"-c")}else{u=h.pBlank.replace(/\/s[0-9]+(\-c|\/)/,"/s"+h.ImageSize+"$1")}k=s[o].title.$t;r=s[o].published.$t.substring(0,10);m=s[o].author[0].name.$t;x=r.substring(0,4);p=r.substring(5,7);t=r.substring(8,10);v=h.MonthNames[parseInt(p,10)-1];l+='<li><a target="_blank" href="'+q+'"><div class="overlayx"></div><img class="random" src="'+u+'"/><h4>'+k+'</h4></a><div class="label_text"><span class="date"><span class="dd">'+t+'</span> <span class="dm">'+v+'</span> <span class="dy">'+x+'</span></span> <span class="autname">'+m+"</span></div></li>"}e("ul",g).append(l).addClass(h.loadingClass)};var c=function(){e(h.idcontaint+" .nextx").click()};var b=function(){e.get((h.blogURL===""?window.location.protocol+"//"+window.location.host:h.blogURL)+"/feeds/posts/summary"+(h.tagName===false?"":"/-/"+h.tagName)+"?max-results="+h.MaxPost+"&orderby=published&alt=json-in-script",f,"jsonp");setTimeout(function(){e(h.idcontaint+" .prevx").click(function(){e(h.idcontaint+" .sliderx li:first").before(e(h.idcontaint+" .sliderx li:last"));return false});e(h.idcontaint+" .nextx").click(function(){e(h.idcontaint+" .sliderx li:last").after(e(h.idcontaint+" .sliderx li:first"));return false});if(h.autoplay){var i=h.interval;var j=setInterval(c,i);e(h.idcontaint+" .sliderx li:first").before(e(h.idcontaint+" .sliderx li:last"));e(h.idcontaint+" .sliderx").hover(function(){clearInterval(j)},function(){j=setInterval(c,i)})}e("ul",g).removeClass(h.loadingClass)},d)};e(document).ready(b)})(jQuery)};</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
FeaturedPostSide({
blogURL:"http://www.trollvl.com",
MaxPost:8,
idcontaint:"#featuredpostside",
ImageSize:300,
interval:5000,
autoplay:true,
tagName:false
});
//]]>
</script>


 copyright IloveYou ViệtNam

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.