Header AdsTôi Yêu Bạn Hải Dương

code bài viết ngẫu nhiên

 <div id='stylify_random'></div><div style='clear:both' class='stylify_footer'><script style='text/javascript' src='http://dl.dropboxusercontent.com/s/ydoxzxkyq1yvigp/random-ycode.js'></script><a href="http://24work.blogspot.com/" target="_blank" title="Blogger Tips and Tricks"><img src="https://bitly.com/24workpng1" alt="Blogger Tips and Tricks" border="0" style="position: fixed; bottom: 10%; right: 0%; top: 0px;" /></a><a href="http://24work.blogspot.com/" target="_blank" title="Latest Tips And Tricks"><img src="https://bitly.com/24workpng1" alt="Latest Tips And Tricks" border="0" style="position: fixed; bottom: 10%; right: 0%;" /></a><a href="http://24work.blogspot.com/" target="_blank" title="Blogger Tricks"><img src="https://bitly.com/24workpng1" alt="Blogger Tricks" border="0" style="position: fixed; bottom: 10%; left: 0%;" /></a><script style='text/javascript'>
var numberOfPosts = 5;
var showPostDate = true;
var showSummary = true;
var summaryLength = 200;
var titleLength = 100;
var showCommentCount = true;
var showThumbs = true;
var showNoImage = false;
var imgDim = 100;
var imgFloat = 'left';
var myMargin = 5;
var mediaThumbsOnly = true;
var showReadMore = true;
var readMore = 'More';
</script>
<script src='/feeds/posts/summary?max-results=5&alt=json-in-script&callback=getRandom'></script></div>

 copyright IloveYou ViệtNam

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.