Lệnh OFFSET 

Dùng để tạo đối tượng mới song song với đối tượng được chọn. Nếu đối tượng được chọn là đường tròn hoặc cung tròn, lệnh offset sẽ tạo ra đường tròn hoặc cung tròn đồng tâm.

Command: offset ↵ (hoặc O)
Specify offset distance or [Through] <1.0000>: (nhập khoảng cách với đối tượng được chọn)
Select object to offset or <exit>: (chọn đối tượng muốn offset)
Specify point on side to offset: (chọn phía của đối tượng mới)
Select object to offset or <exit>: (tiếp tục hay thoát)

Lựa chọn Through: thay vì nhập khoảng cách, ta có thể chọn 1 điểm mà đối tượng mới đi qua bằng cách chọn T.

Command: offset 
Specify offset distance or [Through] <1.0000>: 
Select object to offset or <exit>: (chọn đối tượng muốn offset)
Specify through point: (chọn điểm mà đối tượng mới đi qua)
Select object to offset or <exit>: (tiếp tục hay kết thúc lệnh)

Bầi tập áp dụng:
Lệnh OFFSET trong AutoCAD - Tạo đối tượng mới song song với đối tượng được chọn